Základná škola v Radoli

Oznamy :

Veľkonočné prázdniny  

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 oznamuje rodičom, že Veľkonočné prázdniny žiakov základnej školy trvajú od 13. 04. 2017 (štvrtok) do 18. 04. 2017 (utorok). Školské vyučovanie po prázdninách začína v stredu 19. 04. 2017.

Materská škola bude počas veľkonočných prázdnin 13. 04. 2017 (štvrtok) a 18. 04. 2017 (utorok) otvorená.

Deň narcisov 2017

"Deň narcisov 2017"

Aj v tomto roku sme sa zapojili do verejnej zbierky "Deň narcisov". Spoločným úsilím sme vyzbierali a na účet Ligy proti rakovine odoslali sumu 298,64 €.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili!


Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona č. 245/2008 a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. zverejňuje oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018

Dátum, čas a miesto konania prijímania detí do MŠ: od 30. 04. 2017 do 31. 05. 2017 od 800 hod. do 1600 hod. v priestoroch Materskej školy, Radoľa 2,023 36  Radoľa


Podmienky prijímania detí do MŠ:

Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré:

 • dovŕšilo piaty rok veku,
 • má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou je dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť),
 • má dodatočne odložený začiatok plnenie povinnej školskej dochádzky (dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou je dieťa, u ktorého sa v 1. polroku 1. triedy základnej školy dodatočne zistí, že nedosiahlo školskú spôsobilosť).

Ostatné faktory, ktoré sú zohľadnené pri rozhodovaní o prijatí do MŠ:

 • deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Radoľa,
 • deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 5 rokov veku,
 • deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 4 roky veku,
 • deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 3 roky veku,
 • deti zo sociálne slabého prostredia,

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni pre materskú školu, príp. učiteľke v MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaním od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole Radoľa 2 od 24. 04. 2017.

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Pre deti so zdravotným znevýhodnením nemáme vytvorené vhodné priestorové (budova materskej školy nemá upravené prostredie s bezbariérovým prístupom), materiálne (materská škola nedisponuje špeciálnymi vyučovacími pomôckami, kompenzačnými pomôckami a prístrojmi) a personálne podmienky (v materskej škole nepôsobí asistent učiteľa).

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 od 09. 06. 2017.

Čo by malo vaše dieťa pred vstupom do materskej školy vedieť?

 1. Byť bez cumľa, plienok. Dokonca by dieťa malo vedieť používať záchod a nie nočník, respektíve nebáť sa sadnúť si na záchod. Pozor! Plienka sa v tomto veku netoleruje už ani počas obedného spánku.
 2. Sám sa obliecť, vyzliecť, obuť a vyzuť. Samozrejme, sem tam pani učiteľka pomôže, ale nemôže obliekať a vyzliekať 25 detí, ktoré sa chystajú na dvor či sa vrátilli z prechádzky.
 3. Samostatne jesť (aspoň lyžicou), piť z pohárika, neodbiehať od stola počas jedla.
 4. Pozdraviť, odzdraviť, poprosiť, poďakovať. Na tomto by mali rodičia trvať už od útleho veku. Veď tieto 4 čarovné slovíčka by mali byť základom slušnosti každého človeka.
 5. Vedieť používať vreckovky a správne si vyfúkať nos.
 6. Ovládať základné hygienické návyky, napríklad umyť si po toalete ruky.
 7. Byť schopné aspoň na chvíľku sa odpútať od rodičov. Samozrejme, nečakajte, že vaše dieťa si nepoplače počas prvých dní v materskej škole. To je normálna reakcia, ktorá sa dá zvládnuť. Ak by to však pretrvávalo dlhšie (viac ako mesiac), dieťa pravdepodobne nie je ešte zrelé byť bez rodiča a treba počkať, či skúsiť dieťa odpútať (napríklad tým, že ho bude do materskej školy vodiť stará mama či starý otec).
 8. Dieťa by pred nástupom do materskej školy malo poznať svoje veci, vedieť, že toto sú jeho topánky či nohavice.
 9. Potrebné je, aby dieťa vedelo komunikova s okolím. Reč nemusí byť stopercentná, veľa detí začne lepšie komunikovať odpozeraním od iných detí, či s pomocou logopéda.
 10. Udržať pozornosť, vedieť sa chvíľu sústrediť.


ZÁPIS detí do 1. ročníka

ZŠ s MŠ, RADOĽA 326 pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na   ZÁPIS detí do 1. ročníka v dňoch


                     06. apríla 2017    od 14:00 do 18:00 hod

                     07. apríla 2017    od 14:00 do 17:00 hod

Zapisujú sa deti narodené do 31.08.2011 a deti s odloženou školskou dochádzkou

 

Na zápis je potrebné priniesť:

 • preukaz totožnosti zákonných zástupcov
 • rodný list dieťaťa
 • financie na sadu zošitov (cca do 13,- eur)

 Zameranie školy:

 • celodenný výchovný systém v rekonštruovanej  škole
 • využívanie inovačných prvkov vo výučbe: projektové, skupinové a problémové vyučovanie, tvorivo – humanistický systém výchovy
 • vyučovanie v počítačových, jazykových a multimediálnych učebniach pomocou zaujímavých výučbových programov s využitím internetu

Ponúkame: výchovu i vzdelávanie v Škole ako má byť, vždy s úsmevom... a tiež  s:

 • možnosťou navštevovať zmodernizovanú školu rodinného typu v peknom prírodnom prostredí s kvalifikovaným tímom                           
 • individuálnym  prístupom ku každému žiakovi
 • rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov( ANJ,NEJ, RUJ )
 • zaradením  regionálnej výchovy do vyučovacieho procesu
 • možnosťou individuálnej integrácie žiakov so špeciálnymi pedagogickými psychologickými  potrebami
 • praktickým využitím prvkov dopravnej výchovy
 • modernými informačnými technológiami – počítačové, jazykové a multimediálne učebne
 • možnosťou zapojiť sa do tvorby školského časopisu Radoľníček
 • zaradením do školského klubu detí so zaujímavou činnosťou
 • možnosťou celoročného využitia vonkajšieho športoviska
 • účasťou na plaveckom základnom a zdokonaľovacom kurze
 • lyžiarskom výcvikovom kurze
 • pobytom v  relaxačnej a oddychovej ekozóne v areáli školy
 • zapájaním sa do rôznych zaujímavých ročníkových projektov
 • možnosťou práce v záujmových útvaroch, v tvorivých dielňach a v modernej školskej knižnici s pripojením na internet
 • využitím pitného, mliečneho, ovocného programu, školského bufetu a stravovania v školskej jedálni
 • podporou žiakov zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia      
Sme Škola ako má byť,  vychovávame vždy s Úsmevom, našim cieľom sú šťastné deti a spokojní rodičia !


Informácia pre stravníkov

Upozorňujeme rodičov na možnosť odhlásenia stravy formou sms na tel. čísle 0950 629 339. V sms je potrebné uviesť meno a priezvisko stravníka, triedu a dátum odhlásenia.

Ďakujeme!O škole

 

Základná škola v Radoli je plno-organizovaná štátna škola . V minulom roku oslávila už päťdesiate výročie svojho založenia.

Jej symbolický názov „Škola v záplave ruží a zelene“ zodpovedá skutočnosti!

Máme dve budovy .

V jednej sú triedy pre ročníky 1. – 4. , gymnastická sála, zrkadlová sála, školská jedáleň, počítačová učebňa, jazyková učebňa a školská dielňa.

V druhej budove majú učebne ročníky 5. – 9. , ďalej  v nej sú : špeciálna  fyzikálno-chemická učebňa, jazyková učebňa, počítačová učebňa a tiež školská knižnica, ktorá slúži aj občanom obce.

Areál okolo školy je veľký a pekný. Máme jedno multifunkčné (umelé) ihrisko s rozmermi 20 x 40 m, bežeckú dráhu, pomocné basketbalové a tiež volejbalové ihrisko.Dokončuje sa nová športová hala, ktorá bude mať rôzne využitie.

Zaujímavosťou sú  „skate – rampy“. Vo výstavbe je veľká športová hala s hracou plochou 20 x 40 m + aut. Okolo školy je veľa zelene : trávnaté plochy, kvety, kríky, stromy listnaté aj ihličnaté.

Panoráma je úžasná – horská.


Zlúčenie ZŠ s MŠ

 

Základná škola v Radoli a Materská škola v Radoli boli do 31.08.2014 samostatnými právnymi subjektami. Dňom 1. septembra 2014 vznikol ich zlúčením nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Radoľa 326. Zriaďovateľom je Obec Radoľa. Súčasťou ZŠ s MŠ je Školský klub detí a Školská jedáleň.
Základná škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie pre žiakov 1. až 9. ročníka. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 3 až 6 rokov.

Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
Radoľa 326
023 36  Radoľa


Ponuka záujmových útvarov šk. r. 2016/2017

 

P. č.

Záujmový útvar

Vedúci záujmového útvaru

1.

Cvičíme a športujeme

p. uč. Ševecová

2.

Hráme sa, maľujeme, spievame 1. - 6. r.

p. uč. Hlatká

3.

LEGO 1. - 4. r.

p. uč. Kubalová

4.

Športový krúžok 3. - 9. r.

p. uč. Wágnerová

5.

Počítačový krúžok 1. - 4. r.

p. vych. Kekelyová

6.

Svet čísel

p. uč. Palúchová

7.

Potulky prírodou 5. - 8. r.

p. uč. Gažová

8.

Krížom - krážom 5. - 8. r. p. uč. Plošticová

9.

Potulky jazykom p. uč. Zipserová


Zvonenie

1. hodina      745 -    830
2. hodina      840 -    925
3. hodina      940 -   1025
4. hodina    1035 -  1120
5. hodina    1130 -  1215
6. hodina    1225 -  1310
7. hodina    1340 -  1420 

PRÁZDNINY
POSLEDNÝ DEŇ VYUČOVANIA PRED ZAČATÍM PRÁZDNIN TERMÍN PRÁZDNIN

ZAČIATOK VYUČOVANIA PO PRÁZDNINÁCH

jesenné

27.október 2016 (štvrtok) 28.október - 31.október 2016

2.november 2016 (streda)

vianočné

22.december 2016 (štvrtok) 23.december 2016 - 5.január 2017

9.január 2017 (pondelok)

polročné

2.február 2017 (štvrtok) 3.február 2017 (piatok)

6.február 2017 (utorok)

jarné

24.február 2017 (piatok) 27.február 2017 - 3.marec 2017

6.marec 2017 (pondelok)

veľkonočné

12.apríl 2017 (streda 13.apríl 2017 - 18.apríl 2017

19.apríl 2017 (streda)

letné

30.jún 2017 (piatok) 1.júl - 31.august 2017

4. september 2017 (pondelok)Školská knižnica v ZŠ Radoľa

 

OTVÁRACIA  DOBA : Pondelok :   13,30  -  15,30

                             Štvrtok    :    13,30  -  15,30

 


Hodina pre verejnosť

 

ZŠ s MŠ, Radoľa 326 ponúka rodičom a priateľom školy každý prvý pondelok v mesiaci od 1500 hod. do 1600 hod.  možnosť pohovorov rodičov s učiteľmi o prospechu a správaní sa žiakov.

Termíny:

 • 05. 12. 2016
 • 09. 01. 2017
 • 06. 02. 2017
 • 06. 03. 2017
 • 03. 04. 2017
 • 15. 05. 2017
 • 05. 06. 2017

Tešíme sa na vás.

 

Školský klub detí

Školský klub detí je súčasťou školy a plní úlohy v čase mimovyučovacieho procesu. Je v prevádzke počas celého školského roka, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Režim školského klubu detí v školskom roku 2015/2016 je v čase od 11,30 do 17,00 hod.

Zloženie ŠKD:

I. oddelenie     24 detí  - Mária Dudková

II. oddelenie    24 detí  - Mgr. Tatiana Kekelyová

III. oddelenie   11 detí  - Mgr. Mária Kubalová


Poplatok za školský klub detí

 

 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza mesačne vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška mesačného príspevku 5,- € je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa.

Platbu je možné realizovať iba poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo 3360689159, kód banky 0200. IBAN SK51 0200 0000 0033 6068 9159

Prosíme rodičov, aby platby za ŠKD uskutočňovali nasledovne:

a) za obdobie september až december 2016 v príslušnom kalendárnom roku,

b) za obdobie január až jún 2017 v nasledujúcom kalendárnom roku.

Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno, priezvisko a triedu žiaka, do kolónky variabilný symbol uviesť mesiac a rok, za ktorý bola platba realizovaná /napr. platba za september 2016 bude v kolónke variabilný symbol označená 092016/.

Adresa školy:
 

Pod Mokrým 326, 023 36 Radoľa


Telefón
:

041/421 24 43


Emailové adresy:
riaditelstvo@zsradola.edu.sk 
zsradola@zsradola.edu.sk


viac o ZŠ nájdete na jej stránkach:

www.zsradola.edu.sk