Základná škola v Radoli

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 05.09.2022 o 8:00 hod. pred hlavnou budovou školy. Prvý deň strávia žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi do 9:30 hod.


Obedy sa prvý deň nepodávajú, varí sa až od utorka 06.09.2022.


Činnosť ŠKD pre žiakov 1.-4. ročníka bude takisto od utorka 06.09.2022.

Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka – elektronicky prostredníctvom rodičovského účtu Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia alebo papierovo (príloha). Vo vyhlásení uvádzajte dátum nástupu do školy 05.09.2022.

V priebehu školského roka „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka predkladá rodič po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
Radoľa 326
023 36  Radoľa


Telefón
:

041/421 24 43


Emailové adresy:riaditelstvo@zsradola.edu.sk 
zsradola@zsradola.edu.sk


viac o ZŠ nájdete na jej stránkach:

www.zsradola.edu.sk


Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční

v pondelok 25. apríla 2022 od 14:00 do 18:00

v utorok 26. apríla 2022 od 14:00 do 17:00

v priestoroch ZŠ s MŠ, Radoľa 326.

 

 

 • Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov, musí jeho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. 
 • Zákonný zástupca dieťaťa podáva prihlášku elektronicky na webovom sídle školy. Elektronickú prihlášku je možné podať od 1.4.2022Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť prihlášku osobne v základnej škole počas zápisu.
 • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu je určený časový harmonogram – rodičia sa zapíšu na určitý deň a hodinu, kedy sa osobne s dieťaťom zápisu zúčastnia. Harmonogram bude zverejnený v priestoroch Materskej školy v Radoli.
 • Ak dieťa nenavštevuje MŠ v Radoli, kontaktujú rodičia školu mailom zsradola@zsradola.edu.sk a termín im bude po vzájomnej dohode pridelený.
 • Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska. V prípade, ak sa dieťa nezdržiava na adrese trvalého bydliska, je potrebné uviesť adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava.
 • Pre overenie presnosti údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Na identifikáciu zákonných zástupcov základná škola vyžaduje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a ďalšie údaje a kontakty zákonných zástupcov na účely komunikácie.
 • V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
 • Ak chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.
 • Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka ostáva, pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Na  prihláške sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená - túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu,
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa - túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať,
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa - túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením,
 • ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

 

Tešíme sa na Vás!

 

vyhlasenie_prekazka_zakonny_zastupca.docx
https://cloud8s.edupage.org/cloud?z%3Ai92z72ZKdg9F4za%2F9aBHeDOAaP%2Fz%2Bc0imOlvuz1MD6CpmGoddICbWIrJOy8f1buA

dohoda_zakonny_zastupca.docx
https://cloud7s.edupage.org/cloud?z%3A6a0qkP0KZVo0Y6L%2BDKOMQLshD57fV1xTlL94HbLiXZL2lAe4IyfbkmHTOGWT1S9R