Základná škola v Radoli

Oznamy :

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 oznamuje rodičom, že veľkonočné prázdniny žiakov základnej školy trvajú od 29. 03. 2018 (štvrtok) do 03. 04. 2018 (utorok). Školské vyučovanie po prázdninách sa začína v stredu 04. 04. 2018.

Materská škola bude počas veľkonočných prázdnin 29. 03. 2018 (štvrtok) a 03. 04. 2018 (utorok) otvorená.


ZÁPIS detí do 1. ročníka

ZŠ s MŠ, RADOĽA 326

pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

 

ZÁPIS detí do 1. ročníka


                                                 09. apríla 2018    od 13:00 do 18:00 hod

                                                 10. apríla 2018    od 13:00 do 18:00 hod

Zapisujú sa deti narodené do 31.08.2012
a deti s odloženou školskou dochádzkou

 

Na zápis je potrebné priniesť:

 • preukaz totožnosti zákonných zástupcov
 • súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa
 • rodný list dieťaťa
 • financie na sadu zošitov (cca do 13,- eur)

 

Zameranie školy:

 • celodenný výchovný systém v rekonštruovanej  škole
 • využívanie inovačných prvkov vo výučbe: projektové, skupinové a problémové vyučovanie, tvorivo – humanistický systém výchovy
 • vyučovanie v počítačových, jazykových a multimediálnych učebniach pomocou zaujímavých výučbových programov s využitím internetu

 

Ponúkame:

výchovu i vzdelávanie v Škole ako má byť, vždy s úsmevom... a tiež  s:

 • možnosťou navštevovať zmodernizovanú školu rodinného typu v peknom prírodnom prostredí s kvalifikovaným tímom                           
 • individuálnym  prístupom ku každému žiakovi
 • rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov( ANJ,NEJ, RUJ )
 • zaradením  regionálnej výchovy do vyučovacieho procesu
 • možnosťou individuálnej integrácie žiakov so špeciálnymi pedagogickými psychologickými potrebami (špeciálny školský pedagóg, asistent učiteľa)
 • praktickým využitím prvkov dopravnej výchovy
 • modernými informačnými technológiami – počítačové, jazykové a multimediálne učebne
 • možnosťou zapojiť sa do tvorby školského časopisu Radoľníček
 • zaradením do školského klubu detí so zaujímavou činnosťou
 • možnosťou celoročného využitia vonkajšieho športoviska
 • účasťou na plaveckom základnom a zdokonaľovacom kurze
 • lyžiarskom výcvikovom kurze
 • pobytom v  relaxačnej a oddychovej ekozóne v areáli školy
 • zapájaním sa do rôznych zaujímavých ročníkových projektov
 • možnosťou práce v záujmových útvaroch, v tvorivých dielňach a v modernej školskej knižnici s pripojením na internet
 • využitím pitného, mliečneho, ovocného programu a stravovania v školskej jedálni
 • podporou žiakov zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia      

              

Sme Škola ako má byť,  vychovávame vždy s Úsmevom
Našim cieľom sú šťastné deti a spokojní rodičia

Pre žiakov deviateho ročníka

     

Oznamy pre žiakov končiacich školskú dochádzku

do 1.2.2018

 • riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

  do 20.2.2018

 •  zákonný  zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

  do 28.2.2018

  ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

  21.3.2018 -  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov.

  25.3.  -   15.4.2018   Talentové skúšky.

  do 31.3.2018

  SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory.

  5.4.201  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ

  náhradný termín.

  do 10.4.2018

 • zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na      ostatné študijné a učebné odbory

  do 20.4.2018

 • riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

14.5.2018  -  1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných

          gymnázií).

17.5.2018  -  1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných

          gymnázií).

19.6.2018  -  2. kolo prijímacích skúšok.

Organizácia školského roku 2017/2018

 

PRÁZDNINY

POSLEDNÝ DEŇ VYUČOVANIA PRED ZAČATÍM PRÁZDNIN TERMÍN PRÁZDNIN

ZAČIATOK VYUČOVANIA PO PRÁZDNINÁCH

jesenné

27.október 2017 (piatok) 30.október - 31.október 2017

2.november 2017 (štvrtok)

vianočné

22.december 2017 (piatok) 23.december 2017 - 5.január 2018

8.január 2018 (pondelok)

polročné

1.február 2018 (štvrtok) 3.február 2018 (piatok)

5.február 2018 (pondelok)

jarné

16.február 2018 (piatok) 19.február 2018 - 23.február 2018

26.február 2018 (pondelok)

veľkonočné

28.marec 2018 (streda) 29.marec 2018 - 3.apríl 2018

4.apríl 2018 (streda)

letné

29.jún 2018 (piatok) 2.júl - 31.august 2018

3. september 2018 (pondelok)


Rozvrh hodín záujmových útvarov 2017/2018

Pondelok

1. Potulky jazykom – p. uč. Zipserová od 1340 do 1540 hod.


Utorok

2. Svet čísel – p. uč. Plošticová od 1340 do 1540 hod.
3. Malý záchranárik CO – p. vych. Kekelyová od 1500 do 1700 hod.


Streda

4. LEGO 2 – p. uč. Ševecová od 1245 do 1445 hod.
5. Hráme sa, maľujeme, spievame – p. uč. Hlatká od 1245 do 1445 hod.


Štvrtok

6. LEGO – p. uč. Kubalová od 1245 do 1445 hod.


Piatok

7. Športový krúžok – p. uč. Wágnerová 1340 do 1540 hod.


Zvonenie

1. hodina      745 -    830
2. hodina      840 -    925
3. hodina      940 -   1025
4. hodina    1035 -  1120
5. hodina    1130 -  1215
6. hodina    1225 -  1310
7. hodina    1340 -  1420


Výchovný poradca

 „Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

  

Kto:  Ing. Jana Obernauerová
Kde: kabinet výchovného poradcu – prízemie hlavnej budovy ZŠ,
 prvé dvere vpravo

   

Môžete zaslať aj e-mail: janaober@gmail.com  

 

  - činnosť VP (výchovného poradcu) je zameraná na riešenie

    výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

 - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, špeciálnym pedagógom, psychológom a centrom  špeciálno-pedagogického poradenstva

 - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

 a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

 b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa

      záujmov a prospechu

 c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte

 d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ

 e) organizuje žiakom besedy

 f) zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)


Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona č. 245/2008 a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. zverejňuje oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018

Dátum, čas a miesto konania prijímania detí do MŠ: od 30. 04. 2017 do 31. 05. 2017 od 800 hod. do 1600 hod. v priestoroch Materskej školy, Radoľa 2,023 36  Radoľa


Podmienky prijímania detí do MŠ:

Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré:

 • dovŕšilo piaty rok veku,
 • má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou je dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť),
 • má dodatočne odložený začiatok plnenie povinnej školskej dochádzky (dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou je dieťa, u ktorého sa v 1. polroku 1. triedy základnej školy dodatočne zistí, že nedosiahlo školskú spôsobilosť).

Ostatné faktory, ktoré sú zohľadnené pri rozhodovaní o prijatí do MŠ:

 • deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Radoľa,
 • deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 5 rokov veku,
 • deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 4 roky veku,
 • deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia 3 roky veku,
 • deti zo sociálne slabého prostredia,

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni pre materskú školu, príp. učiteľke v MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaním od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole Radoľa 2 od 24. 04. 2017.

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Pre deti so zdravotným znevýhodnením nemáme vytvorené vhodné priestorové (budova materskej školy nemá upravené prostredie s bezbariérovým prístupom), materiálne (materská škola nedisponuje špeciálnymi vyučovacími pomôckami, kompenzačnými pomôckami a prístrojmi) a personálne podmienky (v materskej škole nepôsobí asistent učiteľa).

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 od 09. 06. 2017.

Čo by malo vaše dieťa pred vstupom do materskej školy vedieť?

 1. Byť bez cumľa, plienok. Dokonca by dieťa malo vedieť používať záchod a nie nočník, respektíve nebáť sa sadnúť si na záchod. Pozor! Plienka sa v tomto veku netoleruje už ani počas obedného spánku.
 2. Sám sa obliecť, vyzliecť, obuť a vyzuť. Samozrejme, sem tam pani učiteľka pomôže, ale nemôže obliekať a vyzliekať 25 detí, ktoré sa chystajú na dvor či sa vrátilli z prechádzky.
 3. Samostatne jesť (aspoň lyžicou), piť z pohárika, neodbiehať od stola počas jedla.
 4. Pozdraviť, odzdraviť, poprosiť, poďakovať. Na tomto by mali rodičia trvať už od útleho veku. Veď tieto 4 čarovné slovíčka by mali byť základom slušnosti každého človeka.
 5. Vedieť používať vreckovky a správne si vyfúkať nos.
 6. Ovládať základné hygienické návyky, napríklad umyť si po toalete ruky.
 7. Byť schopné aspoň na chvíľku sa odpútať od rodičov. Samozrejme, nečakajte, že vaše dieťa si nepoplače počas prvých dní v materskej škole. To je normálna reakcia, ktorá sa dá zvládnuť. Ak by to však pretrvávalo dlhšie (viac ako mesiac), dieťa pravdepodobne nie je ešte zrelé byť bez rodiča a treba počkať, či skúsiť dieťa odpútať (napríklad tým, že ho bude do materskej školy vodiť stará mama či starý otec).
 8. Dieťa by pred nástupom do materskej školy malo poznať svoje veci, vedieť, že toto sú jeho topánky či nohavice.
 9. Potrebné je, aby dieťa vedelo komunikova s okolím. Reč nemusí byť stopercentná, veľa detí začne lepšie komunikovať odpozeraním od iných detí, či s pomocou logopéda.
 10. Udržať pozornosť, vedieť sa chvíľu sústrediť.

ZÁPIS detí do 1. ročníka

ZŠ s MŠ, RADOĽA 326 pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na   ZÁPIS detí do 1. ročníka v dňoch


                     06. apríla 2017    od 14:00 do 18:00 hod

                     07. apríla 2017    od 14:00 do 17:00 hod

Zapisujú sa deti narodené do 31.08.2011 a deti s odloženou školskou dochádzkou

 

Na zápis je potrebné priniesť:

 • preukaz totožnosti zákonných zástupcov
 • rodný list dieťaťa
 • financie na sadu zošitov (cca do 13,- eur)

 Zameranie školy:

 • celodenný výchovný systém v rekonštruovanej  škole
 • využívanie inovačných prvkov vo výučbe: projektové, skupinové a problémové vyučovanie, tvorivo – humanistický systém výchovy
 • vyučovanie v počítačových, jazykových a multimediálnych učebniach pomocou zaujímavých výučbových programov s využitím internetu

Ponúkame: výchovu i vzdelávanie v Škole ako má byť, vždy s úsmevom... a tiež  s:

 • možnosťou navštevovať zmodernizovanú školu rodinného typu v peknom prírodnom prostredí s kvalifikovaným tímom                           
 • individuálnym  prístupom ku každému žiakovi
 • rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov( ANJ,NEJ, RUJ )
 • zaradením  regionálnej výchovy do vyučovacieho procesu
 • možnosťou individuálnej integrácie žiakov so špeciálnymi pedagogickými psychologickými  potrebami
 • praktickým využitím prvkov dopravnej výchovy
 • modernými informačnými technológiami – počítačové, jazykové a multimediálne učebne
 • možnosťou zapojiť sa do tvorby školského časopisu Radoľníček
 • zaradením do školského klubu detí so zaujímavou činnosťou
 • možnosťou celoročného využitia vonkajšieho športoviska
 • účasťou na plaveckom základnom a zdokonaľovacom kurze
 • lyžiarskom výcvikovom kurze
 • pobytom v  relaxačnej a oddychovej ekozóne v areáli školy
 • zapájaním sa do rôznych zaujímavých ročníkových projektov
 • možnosťou práce v záujmových útvaroch, v tvorivých dielňach a v modernej školskej knižnici s pripojením na internet
 • využitím pitného, mliečneho, ovocného programu, školského bufetu a stravovania v školskej jedálni
 • podporou žiakov zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia      
Sme Škola ako má byť,  vychovávame vždy s Úsmevom, našim cieľom sú šťastné deti a spokojní rodičia !


Informácia pre stravníkov

Upozorňujeme rodičov na možnosť odhlásenia stravy formou sms na tel. čísle 0950 629 339. V sms je potrebné uviesť meno a priezvisko stravníka, triedu a dátum odhlásenia.

Ďakujeme!


O škole

 

Základná škola v Radoli je plno-organizovaná štátna škola . V minulom roku oslávila už päťdesiate výročie svojho založenia.

Jej symbolický názov „Škola v záplave ruží a zelene“ zodpovedá skutočnosti!

Máme dve budovy .

V jednej sú triedy pre ročníky 1. – 4. , gymnastická sála, zrkadlová sála, školská jedáleň, počítačová učebňa, jazyková učebňa a školská dielňa.

V druhej budove majú učebne ročníky 5. – 9. , ďalej  v nej sú : špeciálna  fyzikálno-chemická učebňa, jazyková učebňa, počítačová učebňa a tiež školská knižnica, ktorá slúži aj občanom obce.

Areál okolo školy je veľký a pekný. Máme jedno multifunkčné (umelé) ihrisko s rozmermi 20 x 40 m, bežeckú dráhu, pomocné basketbalové a tiež volejbalové ihrisko.Dokončuje sa nová športová hala, ktorá bude mať rôzne využitie.

Zaujímavosťou sú  „skate – rampy“. Vo výstavbe je veľká športová hala s hracou plochou 20 x 40 m + aut. Okolo školy je veľa zelene : trávnaté plochy, kvety, kríky, stromy listnaté aj ihličnaté.

Panoráma je úžasná – horská.


Zlúčenie ZŠ s MŠ

 

Základná škola v Radoli a Materská škola v Radoli boli do 31.08.2014 samostatnými právnymi subjektami. Dňom 1. septembra 2014 vznikol ich zlúčením nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Radoľa 326. Zriaďovateľom je Obec Radoľa. Súčasťou ZŠ s MŠ je Školský klub detí a Školská jedáleň.
Základná škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie pre žiakov 1. až 9. ročníka. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 3 až 6 rokov.

Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
Radoľa 326
023 36  Radoľa


Školská knižnica v ZŠ Radoľa

 

OTVÁRACIA  DOBA : Pondelok :   13,30  -  15,30

                             Štvrtok    :    13,30  -  15,30

 


Hodina pre verejnosť

 

ZŠ s MŠ, Radoľa 326 ponúka rodičom a priateľom školy každý prvý pondelok v mesiaci od 1500 hod. do 1600 hod.  možnosť pohovorov rodičov s učiteľmi o prospechu a správaní sa žiakov.

Termíny:

 • 05. 12. 2016
 • 09. 01. 2017
 • 06. 02. 2017
 • 06. 03. 2017
 • 03. 04. 2017
 • 15. 05. 2017
 • 05. 06. 2017

Tešíme sa na vás.

 

Školský klub detí

Školský klub detí je súčasťou školy a plní úlohy v čase mimovyučovacieho procesu. Je v prevádzke počas celého školského roka, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Režim školského klubu detí v školskom roku 2015/2016 je v čase od 11,30 do 17,00 hod.

Zloženie ŠKD:

I. oddelenie     24 detí  - Mária Dudková

II. oddelenie    24 detí  - Mgr. Tatiana Kekelyová

III. oddelenie   11 detí  - Mgr. Mária Kubalová


Poplatok za školský klub detí

 

 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza mesačne vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška mesačného príspevku 5,- € je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa.

Platbu je možné realizovať iba poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo 3360689159, kód banky 0200. IBAN SK51 0200 0000 0033 6068 9159

Prosíme rodičov, aby platby za ŠKD uskutočňovali nasledovne:

a) za obdobie september až december 2016 v príslušnom kalendárnom roku,

b) za obdobie január až jún 2017 v nasledujúcom kalendárnom roku.

Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno, priezvisko a triedu žiaka, do kolónky variabilný symbol uviesť mesiac a rok, za ktorý bola platba realizovaná /napr. platba za september 2016 bude v kolónke variabilný symbol označená 092016/.

Adresa školy:
 

Pod Mokrým 326, 023 36 Radoľa


Telefón
:

041/421 24 43


Emailové adresy:
riaditelstvo@zsradola.edu.sk 
zsradola@zsradola.edu.sk


viac o ZŠ nájdete na jej stránkach:

www.zsradola.edu.sk