Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Pozvánka - OZ

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 11.decembra 2023 (pondelok) o 17.00h. v budove Obecného úradu v Radoli.


príloha: Pozvánka na OZ

4 DEC 2023

Mikuláš - pozvánka

Pozývame všetky deti a ich rodičov v utorok 5.decembra 2023 o 17.30h do areálu Základnej školy v Radoli, aby privítali Mikuláša, ktorý tradične príde aj do našej obce a rozsvieti hlavný vianočný stromček, ktorý sa nachádza v areáli Základnej školy Radoľa a odovzdá našim deťom z Radole mikulášske balíčky.
Bude pripravený mikulášsky punč pre deti i dospelých a aj malé občerstvenie.

Tešíme sa na Vás !

4 DEC 2023

Oznam - Zbierka použitého oblečenia, textilu, obuvi a hračiek

VYHLASUJEME ZBIERKU použitého oblečenia, textilu, obuvi a hračiek

Čo všetko môžu občania darovať:
· oblečenie dámske, pánske, detské ( čisté, nepoškodené )
· bytový textil (záclony, posteľná bielizeň, uteráky, páperové paplóny, vankúše ....)
· obuv a doplnky ( kabelky, opasky, bižutéria)
· hračky
Nepatria tam:
staré plesnivé textílie, stará poškodená obuv, koberce, matrace a obyčajné paplóny.

Zbierka sa uskutoční:
dňa 19.decembra 2023 (utorok) v sále OcÚ Radoľa počas úradných hodín Obecného úradu.

Riešenie migračných výziev v obci Radoľa

Obci Radoľa bol z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 poskytnutý nenávratný finančný príspevok na riešenie migračných výziev vo výške 5 200€.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Radoľa vo voľbách do NR SR 30.09.2023 

viď. príloha

19 SEP 2023

Oznam

Milé deti a teenageri!
Aj počas tohto školského roka budú v našej filiálke Radoľa prebiehať piatkové STRETKÁ. Tentokrát však oddelene - deti budú mať stretko v 1. a 3. týždeň v mesiaci a teenageri 2. a 4. týždeň.
Úvodné stretko, ktoré bude spoločné pre všetkých, bude už tento piatok 22. septembra 2023 od 16h do 17h v kostole sv. Cyrila a Metoda v Radoli.

Tešíme sa na Vás! Vaši animátori - Lucia Holtanová, Ema Mináriková a Timea Boráková

Oznam - Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 na území SR

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 466 z 13. septembra 2023 sa 15. septembra 2023 k 06:00 hod. odvoláva mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19.

Prílohy:
1)  Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o odvolaní mimoriadnej situácie
2)  Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 446 z 13. septembra 2023

Oznam - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Radoľa informuje občanov o plánovanom vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto od 22.8.2023.


viac v prílohe

Čistejšie ovzdušie.

Základom pre ľudské zdravie a blahobyt je čisté životné prostredie ako je napríklad čisté ovzdušie, čistá voda, pôda. No v dnešnej dobe je kvalita životného prostredia ohrozovaná nielen prírodnými zdrojmi znečisťovania, ale čím ďalej tým viac sú to antropogénne zdroje, ktoré spoločne vplývajú na zmenu klímy a majú negatívny dopad na dobré životné podmienky. Na zdravie ľudí nepriaznivo vplýva zmena klímy, ktorú pociťujeme v podobe extrémnych horúčav, povodní, poveternostných podmienok, v šírení chorôb,.. .
Najväčšie environmentálne riziká pre ľudské zdravie sú v oblastiach - znečistené ovzdušie, hluk z dopravy a priemyslu a nebezpečné chemikálie. Tieto riziká majú vážny dopad najmä počas životných období, ako sú rané detstvo, tehotenstvo a staroba.
K zlepšeniu životného prostredia ako aj k predchádzaniu chorôb môžu pomôcť a prispieť aj občania svojou zodpovednosťou a uvedomelým správaním voči sebe a prírode – napr. využívať obnoviteľné zdroje energie, vykurovať z obnoviteľných zdrojov, efektívne spracovávať potraviny, využívať nízkoemisnú mobilitu,... Kvalitu ovzdušia môžeme zlepšiť.
Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE 18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Aktuálne informácie o projekte je možné nájsť na www.populair.sk
Informácie o kvalite ovzdušia je možné nájsť na www.dnesdycham.sk

https://www.youtube.com/watch?v=IRvK3hApc7U
https://www.youtube.com/watch?v=VZMIqTvi5yI
https://www.youtube.com/watch?v=qgYXE2DAXe0
https://www.youtube.com/watch?v=vjZEtMwRvsM

1 JÚN 2023

Oznam - straty/nálezy

V časti obce Štepnica sa našla prenosná taška s elektronikou. Majiteľ si môže nájdené veci vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Radoli, počas úradných hodín.

29 MÁJ 2023

Oznam - straty/nálezy

Dňa 25.mája sa v našej obci Radoľa, pri Kaštieli našiel zväzok kľúčov. Majiteľ si môže svoje kľúče vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Radoli, počas úradných hodín.

Oznámenie - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Radoľa

Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán vypracoval v súlade s § 9 ods. 10 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, ktoré sú súčasťou projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Radoľa (ďalej len „VZFÚ“).
V súlade s § 10 ods. 5 zákona Vám oznamujeme, že sa prerokúvajú VZFÚ a podľa citovaného ustanovenia ste povinný oznámiť svoje stanoviská k návrhu VZFÚ do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa v danej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte námietky k návrhu VZFÚ.
Do kompletného elaborátu VZFÚ možno nahliadnuť na Obecnom úrade Radoľa a Okresnom úrade Žilina – pozemkovom a lesnom odbore. VZFÚ je možné poskytnúť aj v elektronickej podobe na správnom orgáne Okresnom úrade Žilina – pozemkovom a lesnom odbore(vzhľadom na veľkosť súboru iba nakopírovaním na vlastný USB kľúč).

Ing. Štefan Macášek, vedúci odboru


- príloha