Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

29 MÁJ 2023

Oznam - straty/nálezy

Dňa 25.mája sa v našej obci Radoľa, pri Kaštieli našiel zväzok kľúčov. Majiteľ si môže svoje kľúče vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Radoli, počas úradných hodín.

16 MÁJ 2023

Oznam - Radoľský Juniáles

Obec Radoľa Vás srdečne pozýva, pri príležitosti váľania májov, na Radoľský Juniáles, ktorý sa bude konať v sobotu 3.júna 2023 o 19.00h v sále Obecného úradu v Radoli. Vstup je voľný.

Oznámenie - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Radoľa

Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán vypracoval v súlade s § 9 ods. 10 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, ktoré sú súčasťou projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Radoľa (ďalej len „VZFÚ“).
V súlade s § 10 ods. 5 zákona Vám oznamujeme, že sa prerokúvajú VZFÚ a podľa citovaného ustanovenia ste povinný oznámiť svoje stanoviská k návrhu VZFÚ do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa v danej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte námietky k návrhu VZFÚ.
Do kompletného elaborátu VZFÚ možno nahliadnuť na Obecnom úrade Radoľa a Okresnom úrade Žilina – pozemkovom a lesnom odbore. VZFÚ je možné poskytnúť aj v elektronickej podobe na správnom orgáne Okresnom úrade Žilina – pozemkovom a lesnom odbore(vzhľadom na veľkosť súboru iba nakopírovaním na vlastný USB kľúč).

Ing. Štefan Macášek, vedúci odboru


- príloha

Oznam - Vyhlásenie voľby kontrolóra obce Radoľa

Obecné zastupiteľstvo v Radoli na svojom zasadnutí dňa 24.04.2023 Uznesením č.35/2023 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Radoľa, na skrátený pracovný úväzok 25 % s časom 37,5 hodín mesačne, s dňom nástupu do výkonu funkcie dňa 08.06.2023, na funkčné obdobie 6 rokov, ktorá sa bude konať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.06.2023 (pondelok) o 17:00h v sále Obecného úradu v Radoli.


viac informácií v prílohe

Oznam - upozornenie na podvodné konanie

Nakoľko v poslednom období v okrese Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa alebo páchateľov k podvodným telefonátom zameraných prevažne na seniorov za účelom vylákania finančnej hotovosti resp. iných cennosti ako zlato a podobne, žiada Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu z cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov. 
Žiadame týmto seniorov, aby nikomu neznámemu neposielali peniaze, nič neplatili, žiadne peniaze nevyhadzovali z okien alebo balkónov a ihneď kontaktovali svojho rodinného príslušníka a túto skutočnosť ihneď oznámili na polícií Slovenskej republiky na telefonickú linku 158.

Viac informácií v prílohe !

Oznam - voľné pracovné miesta

Obec Radoľa v zmysle spolupráce s Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Žilina informuje občanov o možnosti zamestnať sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina, a teda uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami na prijatie sú:
-vek minimálne 21 rokov,
-minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
-telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, bezúhonnosť a spoľahlivosť.
Viac informácii môžu prípadní záujemcovia získať na stránke www.zvjs.sk, telefonicky na t.č. +421/41/2832160, prípadne e-mailom: tatiana.cehlarova@zvjs.sk .

viď. príloha

21 FEB 2023

Oznam - Úradné hodiny OcÚ Radoľa - zmena

Ú r a d n é  h o d i n y :

Pondelok: 7,00h – 15,30h
Utorok:   7,00h – 15,00h
Streda:   7,00h – 16,30h
Štvrtok : nestránkový deň
Piatok:   7,00h – 13,00h

Obedová prestáva: pol hodina medzi 11,00h - 12,00h   


Ing. Anton Tkáčik, starosta obce

Oznam - úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 v Radoli

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Radoľa za kalendárny rok 2022 je 40,26%.

viac v prílohe + Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

23 JAN 2023

Referendum 2023 v Radoli - výsledky

Výsledky hlasovania v referende 2023 v obci Radoľa 
Počet zapísaných voličov – 1250
Počet, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 559
Počet odovzdaných platných hlasov – 555
Počet hlasov “áno” – 547
Počet hlasov “nie” – 8
Účasť v referende 44,72 %

8 DEC 2022

Oznam - upozornenie

Obecný úrad v Radoli upozorňuje občanov, že bol zaznamenaný podozrivý pohyb cudzích motorových vozidiel v našej obci, na ktorých sa pohybujú občania, ktorí sa môžu dopúšťať majetkovej trestnej činnosti pod zámienkou podomového predaja. Žiadame občanov, hlavne seniorov a osamelých, aby boli opatrní a všímaví, aby cudzie osoby nevpúšťali do bytov, domov a dvorov, aby si riadne pozamykali svoje nehnuteľnosti proti vstupu cudzích osôb a aby o pohybe podozrivých osôb, resp. pohybe cudzích motorových vozidiel v okolí svojho bydliska podľa možností neodkladne informovali políciu na tel. č. 158.

Oznam - o možnostiach podania žiadostí z II. balíka inflačnej pomoci.

A) dotácia pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 EUR
Žiadateľom o dotáciu je:
- rodič maloletého nezaopatreného dieťaťa,
- plnoleté nezaopatrené dieťa aj v prípade, keď rozhodnutím súdu nie je určené výživné poukazovať do jeho rúk, ale výživné je určené rodičovi

Ak o dotáciu požiada rodič plnoletého nezaopatreného dieťaťa, je potrebné, aby plnoleté nezaopatrené dieťa dalo súhlas k podaniu žiadosti o dotáciu zo strany rodiča (2.strana žiadosti v prílohe).
Ak je žiadateľom o dotáciu plnoleté nezaopatrené dieťa:
- určené výživné od obidvoch rodičov sa nesčítava, pre vyplatenie dotácie vo výške 100 € postačuje, ak aspoň jedno výživné je najviac vo výške 150 €
- určené výživné od každého rodiča je vo výške najviac 150 € (napr. matka 100€, otec 130€), dotáciu je možné poskytnúť len vo výške 1 x 100 €

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti a vykonateľného rozsudku ( rozsudok prikladá k žiadosti), pričom prihliada na výšku výživného v rozsudku doloženého v čase podania žiadosti. A to aj v prípade, ak pri spracovaní dotácie bude mať úrad k dispozícii nové vykonateľné rozhodnutie s upravenou výškou výživného.

B) dotácia pre fyzickú plnoletú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
- ak v posudzovanom období od 30.04.2020 do 31.10.2022 neplnoleté dieťa uzavrelo manželstvo, zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dotáciu je možné poskytnúť vo výške 100 €

C) dotácia pre fyzickú plnoletú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu

- Oznámenie o schválení/neschválení jednorazovej dotácie je možné posielať poštou, elektronicky, mailom alebo prísť osobne na pracoviská úradu najneskôr do 31.12.2022.
- Tlačivá žiadostí nájdete na www.upsvr.gov.sk

príloha : II.balík inflačnej pomoci

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.


viac informácií v prílohe