Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Oznam - upozornenie na podvodné konanie

Nakoľko v poslednom období v okrese Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa alebo páchateľov k podvodným telefonátom zameraných prevažne na seniorov za účelom vylákania finančnej hotovosti resp. iných cennosti ako zlato a podobne, žiada Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu z cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov. 
Žiadame týmto seniorov, aby nikomu neznámemu neposielali peniaze, nič neplatili, žiadne peniaze nevyhadzovali z okien alebo balkónov a ihneď kontaktovali svojho rodinného príslušníka a túto skutočnosť ihneď oznámili na polícií Slovenskej republiky na telefonickú linku 158.

Viac informácií v prílohe !

10 MAR 2023

Oznam - Deň otvorených dverí v Základnej škole v Radoli dňa 27.marca 2023

Dňa 27.marca 2023 - pondelok od 14.00h – 17.00h sa uskutoční Deň otvorených dverí v Základnej škole v Radoli.
Tešíme sa na všetkých budúcich prváčikov s rodičmi, ktorí prídu na návštevu do našej školy ešte pred zápisom. Pozrite si prostredie, porozprávajte sa s pedagógmi. Naša škola poskytuje kvalitné vzdelanie a tiež vynikajúce technické vybavenie a priestory.
Ponúkame aj iné výhody pre prvákov! Podrobnejšie informácie dostanete pri návšteve našej školy ešte pred zápisom. Ak chcete mať dieťa v triede s menším počtom žiakov, kde má naň pedagóg viac času, dajte ho k nám. Pre prváka je to určite výhoda !
Máme v škole vlastného špeciálneho pedagóga, 3 asistentov žiakov, 2 oddelenia školského klubu detí, ranný klub detí od 6:30, športovú halu, v ktorej určite má každá trieda telesnú výchovu. V našich priestoroch pôsobí ZUŠ, florbalový klub – dievčatá, máme veľa aktivít i mimo vyučovania...
Krásne prostredie a vynikajúca atmosféra budú pre Vaše dieťa určite lepšie ako chaos a stres vo veľkých školách.

Dovidenia v pondelok 27. marca 2023 !     

Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ školy

10 MAR 2023

Oznam - Zápis detí do 1. ročníka do ŽSsMŠ Radoľa

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 3. apríla 2023 ( pondelok) v čase od 14.00 do 18.00 hodiny a 4. apríla 2023 (utorok) v čase od 14.00 do 17.00 hodiny v novej budove školy na druhom poschodí.
Zápisu sa zúčastnia deti aj ich zákonní zástupcovia. K zápisu do 1. ročníka je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa - originál.
Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

V prípade, že Vám termín zápisu nevyhovuje (dieťa alebo rodič je chorý) alebo máte iné vážne dôvody, pre ktoré sa zápisu nemôžete zúčastniť, kontaktujte školu na tel. čísle: 0414212443 alebo 0911972123.

Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ školy

8 MAR 2023

Oznam - zber elektroodpadu 22.03.2023

Obecný úrad v Radoli oznamuje občanom, že v stredu 22.marca 2023 sa v našej obci uskutoční zber elektronického odpadu, ktorý bude realizovaný od domu k domu. Zberať sa budú : chladničky, mrazničky, sušičky, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, elektrické radiátory, vysávače, práčky, žehličky, rozhlasové a televízne prijímače, telefóny, mlynčeky, mixéry, kávovary, vŕtačky, elektrické pílky, akumulátory a iné.
Upozorňujeme občanov aby si svoj elektroodpad nachystali pred brány svojich rodinných domov až v deň zberu, ráno do 8.00h.

Oznam - voľné pracovné miesta

Obec Radoľa v zmysle spolupráce s Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Žilina informuje občanov o možnosti zamestnať sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina, a teda uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami na prijatie sú:
-vek minimálne 21 rokov,
-minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
-telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, bezúhonnosť a spoľahlivosť.
Viac informácii môžu prípadní záujemcovia získať na stránke www.zvjs.sk, telefonicky na t.č. +421/41/2832160, prípadne e-mailom: tatiana.cehlarova@zvjs.sk .

viď. príloha

21 FEB 2023

Oznam - Úradné hodiny OcÚ Radoľa - zmena

Ú r a d n é  h o d i n y :

Pondelok: 7,00h – 15,30h
Utorok:   7,00h – 15,00h
Streda:   7,00h – 16,30h
Štvrtok : nestránkový deň
Piatok:   7,00h – 13,00h

Obedová prestáva: pol hodina medzi 11,00h - 12,00h   


Ing. Anton Tkáčik, starosta obce

Oznam - úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 v Radoli

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Radoľa za kalendárny rok 2022 je 40,26%.

viac v prílohe + Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

23 JAN 2023

Referendum 2023 v Radoli - výsledky

Výsledky hlasovania v referende 2023 v obci Radoľa 
Počet zapísaných voličov – 1250
Počet, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 559
Počet odovzdaných platných hlasov – 555
Počet hlasov “áno” – 547
Počet hlasov “nie” – 8
Účasť v referende 44,72 %

14 DEC 2022

Upozornenie SEVAK a.s.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie vzhľadom k prebiehajúcim mrazom opätovne upozorňuje svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.

8 DEC 2022

Oznam - upozornenie

Obecný úrad v Radoli upozorňuje občanov, že bol zaznamenaný podozrivý pohyb cudzích motorových vozidiel v našej obci, na ktorých sa pohybujú občania, ktorí sa môžu dopúšťať majetkovej trestnej činnosti pod zámienkou podomového predaja. Žiadame občanov, hlavne seniorov a osamelých, aby boli opatrní a všímaví, aby cudzie osoby nevpúšťali do bytov, domov a dvorov, aby si riadne pozamykali svoje nehnuteľnosti proti vstupu cudzích osôb a aby o pohybe podozrivých osôb, resp. pohybe cudzích motorových vozidiel v okolí svojho bydliska podľa možností neodkladne informovali políciu na tel. č. 158.

REFERENDUM 2023 - hlasovací preukaz

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu : podatelna@radola.sk

prílohy :
- Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
- Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre splnomocnenca

Oznam - o možnostiach podania žiadostí z II. balíka inflačnej pomoci.

A) dotácia pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 EUR
Žiadateľom o dotáciu je:
- rodič maloletého nezaopatreného dieťaťa,
- plnoleté nezaopatrené dieťa aj v prípade, keď rozhodnutím súdu nie je určené výživné poukazovať do jeho rúk, ale výživné je určené rodičovi

Ak o dotáciu požiada rodič plnoletého nezaopatreného dieťaťa, je potrebné, aby plnoleté nezaopatrené dieťa dalo súhlas k podaniu žiadosti o dotáciu zo strany rodiča (2.strana žiadosti v prílohe).
Ak je žiadateľom o dotáciu plnoleté nezaopatrené dieťa:
- určené výživné od obidvoch rodičov sa nesčítava, pre vyplatenie dotácie vo výške 100 € postačuje, ak aspoň jedno výživné je najviac vo výške 150 €
- určené výživné od každého rodiča je vo výške najviac 150 € (napr. matka 100€, otec 130€), dotáciu je možné poskytnúť len vo výške 1 x 100 €

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti a vykonateľného rozsudku ( rozsudok prikladá k žiadosti), pričom prihliada na výšku výživného v rozsudku doloženého v čase podania žiadosti. A to aj v prípade, ak pri spracovaní dotácie bude mať úrad k dispozícii nové vykonateľné rozhodnutie s upravenou výškou výživného.

B) dotácia pre fyzickú plnoletú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
- ak v posudzovanom období od 30.04.2020 do 31.10.2022 neplnoleté dieťa uzavrelo manželstvo, zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dotáciu je možné poskytnúť vo výške 100 €

C) dotácia pre fyzickú plnoletú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu

- Oznámenie o schválení/neschválení jednorazovej dotácie je možné posielať poštou, elektronicky, mailom alebo prísť osobne na pracoviská úradu najneskôr do 31.12.2022.
- Tlačivá žiadostí nájdete na www.upsvr.gov.sk

príloha : II.balík inflačnej pomoci