Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

20 MAR 2015

Oznam - SeVaK, a.s., Žilina

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Žiline, t.č. 041/707 17 11.

Oznam pre daňovníkov

Obec Radoľa oznamuje daňovníkom, u ktorých došlo v priebehu roka 2015 k zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane ( daň z nehnuteľností,daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje), že sú povinní do 31. januára 2016 podať daňové priznanie.

Zároveň upozorňuje fyzické osoby, ktoré v roku 2014 dovŕšili vek 70 rokov, fyzické osoby, ktoré sa v roku 2014 stali držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, fyzické osoby v hmotnej núdzi ako aj prevažne a úplné bezvládne fyzické osoby, že si musia nárok na zníženie dane z nehnuteľností na rok 2015 uplatniť v daňovom priznaní, ktoré sú povinné podať do 31. januára 2016.

prílohy: daňové tlačivá, poučenie, oznámenie k poplatkovej povinnosti - TKO

Výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Radoli

Miestna volebná komisia v Radoli na základe výsledkov hlasovania vo voľbách starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali v dňa 15. novembra 2014 oznamuje:

Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Anton T k á č i k       - počet platných hlasov 565

Kandidáti pre voľbu starostu obce
Mgr. Božena P e ť k o v á      -  počet platných hlasov 286

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Ing. Ivan K o c ú r  - počet platných hlasov  474
2. Ing. Juraj J a n í k .  - počet platných hlasov  403
3. Ing. Emília M e r i a č o v á  - počet platných hlasov  396
4. Ján Š u s t e k  - počet platných hlasov  389
5. Ing. Jozef M a c ú š   - počet platných hlasov  342
6. Ing. Andrea S c h m i d t o v á - počet platných hlasov  333
7. Ing. Viera A n d e l o v á  - počet platných hlasov  294
8. Ing. Peter K u b í k  - počet platných hlasov  274
9. Ľuboš  Š u p o l  - počet platných hlasov  259

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Mgr. Andrea B e l a n c o v á   - počet platných hlasov  248
2. Gabriela D r n d o v á   - počet platných hlasov  220
3. Ing. Veronika Š i š k o v á   - počet platných hlasov  220
4. Mgr. Miroslava A n d e l o v á   - počet platných hlasov  209
5. Mgr.Janette C h u p á č o v á   - počet platných hlasov  199
7. Pavol M a c ú š   - počet platných hlasov  184
8. Ing. Štefan H o l t a n   - počet platných hlasov  167
9. Mgr. Renáta V n u k o v á   - počet platných hlasov  166


Bc. Jarmila Ragulová, v.r.
Predseda miestnej volebnej komisie v  R a d o l i

11 SEP 2014

Oznam

Dňa 9. septembra 2014 TV JOJ odvysielala v hlavnom spravodajstve reportáž o Radoli.

11 JÚL 2014

Oznam - kanalizácia

Občania sa už môžu pripájať ku kanalizácii.
Rozhodnutie o kolaudácii stavby kanalizácie nadobudlo právoplatnosť a novovybudovaná kanalizácia v obci Radoľa je prevádzkyschopná. Všetci záujemcovia, ktorí majú záujem pripojiť sa na novovybudované kanalizačné vetvy, sa už môžu pripájať.
Pred realizáciou prípojky Vám odporúčame kontaktovať zákaznícke centrum SEVAK, a.s. v Žiline:http://www.sevak.sk/zakaznici.

Potrebné dokumenty:
Snímka z katastrálnej mapy so zakreslenou domovou kanalizačnou prípojkou včítane šachty
List vlastníctva (plne vyhovuje aj vytlačený zo stránok http://www.katasterportal.sk/kapor/)

7 JÚL 2014

20. ročník futbalového turnaja „O pohár starostu obce Radoľa"

V sobotu 5. júla 2014 sa na radoľskom ihrisku V Riekach uskutočnil 20. ročník futbalového turnaja „O pohár starostu obce Radoľa“ za účasti mužstiev: TJ Družstevník Turie, TJ Sokol Hrádek a ŠK Radoľa.

víťaz 20. ročníka futbalového turnaja „O pohár starostu obce Radoľa" : ŠK Radoľa

19 JÚN 2014

Pľacový turnaj 2014

V sobotu 21.júna 2014 sa na ihrisku v Riekach uskutočnil Pľacový turnaj 2014.Vo futbalovom turnaji si zmerali svoje sily štyri ulice z Radole: Dúbravka, Kaštieľ, Stará cesta-Lány a Štepnica.

Konečné poradie:
1) FK Štepnica - víťaz
2) TJ Kaštieľ
3) ŠK Lány
4) FO Dúbravka

3 JÚN 2014

Slávnostné otvorenie športového areálu v obci

Dňa 30. mája 2014 o 9.30h sa uskutočnilo v našej obci slávnostné otvorenie nového športového areálu pri Základnej škole Radoľa za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

28 APR 2014

Oznam

Oznamujeme občanom, že od pondelka 28.apríla 2014 sa začínajú v našej obci práce na finálnej úprave miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie. Upozorňujeme občanov na dopravné obmedzenia, ktoré sa z tohto dôvodu budú v obci podľa potreby vyskytovať.

31 JAN 2014

Pozvánka - Zumba

Srdečne Vás pozývame na hodiny Zumby do Športovej haly v Radoli , každý utorok od 19:00h - 20:00h.
Príďte si zatancovať, zabaviť sa, naučiť sa rôzne tanečné štýly a nechať sa unášať horúcimi LATINO rytmami. Hodiny Zumby Vás vytrhnú z rutinného života a prenesú Vás do príjemnej atmosféry plnej hudby, tanca a radosti.
Preto neváhajte, vezmite detičky a príďte na prvú hodinu, ktorá začne už 17.2.2014 za uvítaciu cenu 1€. Cenník ďalších lekcií bude : Dospelí: 2€ , Študenti: 1€ a deti do 12r.: ZADARMO.

3 JAN 2014

Oznam

Obec Radoľa oznamuje občanom, ktorí ešte nemajú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta, aby si v zmysle zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve prišli na Obecný úrad v Radoli uzatvoriť nájomné zmluvy na hrobové miesta na cintoríne (Nový cintorín, Starý cintorín) a zaplatiť poplatok za užívanie hrobových miest v zmysle VZN Obce Radoľa č.2/2012.

17 SEP 2013

Oznam - bezplatné zasielanie SMS

Od 16. januára 2013 ponúkame občanom obce Radoľa novú bezplatnú službu : SMS informácie

Obecný rozhlas je už tradičnou súčasťou života na dedine. Mnohí ste však počas dňa v práci, vybavujete svoje záležitosti u lekára alebo na úradoch. Prípadne už máte kvalitnejšie okná, cez ktoré obecný rozhlas nepočuť alebo najbližšie amplióny máte príliš ďaleko. Často sa tak stáva, že sa nedozviete dôležité informácie včas.
Mobilný telefón je azda v každej domácnosti a môže byť dobrým pomocníkom. Ponúkame preto všetkým občanom obce Radoľa možnosť bezplatného zasielania SMS správ na ich mobilné telefóny.
Posielať budeme:
správy, ktoré sa týkajú vopred ohlásených odstávok elektriny, vody prípadne iných sietí
- informácie o poruchách,
- informácie o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov a separovanom zbere komodít, pre ktoré nemáme v obci trvale umiestnené kontajnery,
- meteorologické výstrahy,
- informácie o vyhlásení mimoriadnych situácií (vysoký vodný stav, snehová kalamita),
- informácie, ktoré sú dôležité pre ochranu života, zdravia alebo majetku občanov.
Zatiaľ neplánujeme zasielať:
- informácie o predajcoch
- pozvánky na kultúrne a športové podujatia
V prípade veľkého záujmu občanov o iné informácie je možné štruktúru informácií rozšíriť.

Ak máte záujem o doručovanie SMS správ z Obecného úradu pošlite SMS správu obsahujúcu
MENO PRIEZVISKO ČÍSLO DOMU
na číslo 0911 951 305