Všeobecne záväzné nariadenia obce

VZN č.2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
VZN č.2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
Platnosť od: 16.12.2019
 [151,0 kB]
Návrh VZN o miestnych daniach
Návrh VZN o miestnych daniach
Platnosť od: 29.11.2019
 [151,6 kB]
Dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Radoľa č. 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa /žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 26.02.2019
 [279,9 kB]
Dodatok č.10 k VZN č.2/2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škols.zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
Platnosť od: 01.03.2018
 [859,7 kB]
VZN 1/2017
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
Platnosť od: 26.09.2017
 [2,5 MB]
Návrh VZN č.1/2017
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
Platnosť od: 11.09.2017
 [271,1 kB]
Návrh - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Radoľa
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Radoľa
Platnosť od: 11.09.2017
 [463,8 kB]
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Radoľa
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Radoľa
Platnosť od: 11.09.2017
 [15,2 MB]
Návrh - Dodatok č.4 k VZN č.1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.02.2017
 [632,8 kB]
Dodatok č.4 k VZN č.1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.02.2017
 [929,0 kB]
Sadzobník správnych poplatkov Obce Radoľa
Vznik poplatkovej povinnosti
Platnosť od: 20.12.2016
 [3,6 MB]
Dodatok č.7 k VZN č.2-2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaď.pôsobnosti Obce Radoľa - čl.3
Platnosť od: 25.01.2016
 [876,7 kB]