Všeobecne záväzné nariadenia obce

Dodatok č.8 k VZN č.2-2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaď.pôsobnosti Obce Radoľa - čl.1
Platnosť od: 25.01.2016
 [897,8 kB]
Návrh - VZN č. 3/2015
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.01.2016
 [406,7 kB]
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č 1/2014
o miestnych daniach
Platnosť od: 01.01.2016
 [139,3 kB]
Návrh - Dodatok č.3 k VZN č. 1/2013
zmena Článku 2 §4 výška a účel dotácie
Platnosť od: 01.01.2016
 [887,4 kB]
Dodatok č 1 k VZN č 1/2014
o miestnych daniach
Platnosť od: 01.01.2016
 [470,1 kB]
Dodatok č.3 k VZN č. 1/2013
zmena Článku 2 §4 výška a účel dotácie
Platnosť od: 01.01.2016
 [290,9 kB]
VZN č. 3/2015
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Radoľa
Platnosť od: 01.01.2016
 [6,2 MB]
PHSR obce Radoľa na r.2015 - 2020
PHSR 2015 - 2020
Platnosť od: 17.12.2015
 [1,3 MB]
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2015
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Platnosť od: 06.10.2015
 [212,9 kB]
Štatút Obce Radoľa
štatút obce
Platnosť od: 21.09.2015
 [352,3 kB]
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. ........ /2015
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Platnosť od: 21.09.2015
 [213,2 kB]
Návrh - Štatút Obce Radoľa
štatút obce
Platnosť od: 21.09.2015
 [353,0 kB]