Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012
prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v obci Radoľa
Platnosť od: 01.01.2013
 [136,3 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012
o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za túto službu
Platnosť od: 01.08.2012
 [2,5 MB]
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci a odľahčovacej služby.
Platnosť od: 01.01.2012
 [119,6 kB]
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 o miestnych daniach na území obce Radoľa
ktorým sa upravujú podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Radoľa ako aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platnosť od: 01.01.2012
 [97,1 kB]
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Radoľa - zrušený
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Radoľa
Platnosť od: 01.01.2012
 [169,4 kB]
Zásady hospodárenia s majetkom obce Radoľa
Zásady hospodárenia s majetkom obce Radoľa
Platnosť od: 16.12.2011
 [231,6 kB]
Dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2008 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
ktorým sa mení v § 3 Čl.3 Školská jedáleň
Platnosť od: 01.12.2011
 [843,4 kB]
Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2008 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
ktorým sa mení v § 3 Čl.1 Materské školy
Platnosť od: 01.11.2011
 [766,5 kB]
Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2008 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
ktorým sa mení v § 3 Čl.3 Školská jedáleň
Platnosť od: 01.09.2011
 [788,0 kB]
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Radoľa
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Radoľa
Platnosť od: 16.03.2011
 [1,4 MB]
Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2008 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
ktorým sa mení v § 3 Čl.3 Školská jedáleň
Platnosť od: 01.02.2011
 [803,9 kB]
Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2009 - Zrušený
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Radoľa.
Platnosť od: 13.01.2011
 [287,0 kB]