Všeobecne záväzné nariadenia obce

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2008 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
ktorým sa mení v § 3 Čl.3 Školská jedáleň
Platnosť od: 01.01.2011
 [790,1 kB]
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Radoli
pravidlá rokovania OZ
Platnosť od: 29.09.2010
 [170,3 kB]
Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2009 - Zrušený
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Radoľa.
Platnosť od: 13.01.2010
 [284,1 kB]
Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3/2008
o miestnych daniach na území Obce Radoľa.
Platnosť od: 01.01.2010
 [136,8 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 - zrušené
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Radoľa;
Platnosť od: 01.01.2010
 [234,7 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008
o miestnych daniach na území Obce Radoľa.
Platnosť od: 01.01.2009
 [202,9 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
Platnosť od: 01.09.2008
 [2,6 MB]
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008
o verejnom poriadku a verejnej čistote.
Platnosť od: 15.06.2008
 [173,2 kB]
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2005
na poskytovanie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu kultúrno-spoločenských aktivít a športových aktivít na území obce Radoľa
Platnosť od: 26.05.2005
 [3,4 MB]
Všeobecne záväzné nariadenie obce Radoľa č. 3/2004
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
Platnosť od: 01.01.2005
 [327,7 kB]