Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
26.11.2018 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejné osvetlenie prístupových komunkácií, v katastrálnom území Rudina
 [3,5 MB]

19.11.2018 - Oznámenie o začatí konania podľa §82ods.7zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zení neskorších predpisov
Oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o ochrane prírody a krajiny
 [206,7 kB]

13.11.2018 - Oznámenie o zámere zmeny ochrany chránených stromov "Topole v Radoli"
Zmena ochrany chránených stromov "Topole v Radoli"na KN-C 365/2 (v lokalite oproti poľnohospodárskeho družstva pri Vadičovskom potoku)
 [1,1 MB]

07.11.2018 - Vydanie súhlasu na výrub drevín
Vo veci žiadosti o výrub 10 ks drevín-1ks smrek, 1ks lipa, 5ks jarabina, 1ks jabloň, 2ks jedľa(duglaska) rastúcich na parcele KN-C 744 v k.ú. Snežnica
 [316,3 kB]

12.10.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania-Obec Rudina
 [1004,6 kB]

08.10.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
na stavbu: 10795-Radoľa-Pod Dúbravkou-Predĺženie NNK,Stredoslovenská distribučná a.s.
 [1,3 MB]

08.10.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, elektrická, kanalizačná a vodovodná prípojka a záhradný domče- D. Krivačkovák
 [4,0 MB]

08.10.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, elektrická, kanalizačná a vodovodná prípojka - M. Kultanová
 [4,3 MB]

03.10.2018 - Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu OU-ZA-OSZP2-2018/024593-44/Gr
 [448,0 kB]

21.09.2018 - Prostest prokurátora
Protest prokurátora proti rozhodnutia Mesta Kysucké Nové Mesto sp. zn. výst. 1584/2015-An2 zo dňa 30.05.2015
 [2,3 MB]

10.09.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania - Radoľa - Pod Dúbravkou-Predĺženie NNK,Stredoslovenská distribučná a.s.
 [565,9 kB]

05.09.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - novostavba rod.domu, el., kanalizačná a vodovodná prípojka a záhradný domčk- Dominika Kriváčkoová
 [846,4 kB]