Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/3353/2020

Opatrenie Hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia, týkajúce sa osôb, ktoré od 1. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej Republiky v súvislosti „nariadením izolácie v zariadeniach určených štátom.“

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/3461/2020 - otvorenie prevádzok

Opatrenie Hlavného hygienika SR k uvoľňovaniu opatrení za účelom ochrany zdravia pred koronavírusom...

 Viac v prílohe

20 APR 2020

Obecný úrád v Radoli oznamuje zmenu úradných hodín v obmedzenom režime

Obecný úrad v Radoli má upravené úradné hodiny pre verejnosť s účinnosťou od 20. 04. 2020 do odvolania nasledovne :

Pondelok: od 8.00 h. - 11.00 h.

Streda: od 8.00 h. - 11.00 h.,  14.00 h. – 16.00 h.

Piatok: od 8.00 h. – 11. 00 h.

UZNESENIE VLÁDY SR č. 233 zo 16. apríla 2020,

ktorým vláda schválila rozšírenie núdzového stavu s účinnosťou od 18. apríla 2020 o 00.00 h

Viac v prílohe

17 APR 2020

Pošta v Radoli oznamuje zmenu otváracích hodín

Slovenská pošta oznamuje občanom, že od pondelka 20. apríla bude pošta v Radoli otvorená v pôvodných otváracích hodinách".

UZNESENIE VLÁDY SR č. 207 zo 6. apríla 2020

Návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu....

Viac v prílohe

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU v Čadci upozorňuje na nebezpečentvo vzniku požiaru

Vzhľadom k príchodu teplých , jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci  dôrazne upozorňuje  všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz 
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho  písomného súhlasu. 


Fyzická osoba nesmie
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
ďalej je občan povinný
- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
- dodržiavať zásady protipožiarnej   bezpečnosti pri činnostiach  spojených so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru....

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/3012/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky

1 APR 2020

Oznam - Zápis do 1. ročníka ZŠ 2020/2021

Vzhľadom na súčasnú situáciu a s tým súvisiace prijaté opatrenia bude zápis prebiehať podľa nasledujúcich pravidiel:

1. Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky je možné od 15. 04. 2020 formou elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na zsradola.edupage.org/register.

2. Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku najneskôr do piatku 24. 04. 2020. Rodič je zodpovedný za správnosť vyplnenia údajov pri prihláške.

3. Rodičia detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, prídu na overenie správnosti údajov v prihláške, do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spolu s vytlačenou a podpísanou elektronickou prihláškou a ostatnými dokumentami.

4. Rodičia detí, ktorí z rôznych dôvodov nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, prídu zapísať svoje dieťa osobne. Osobný zápis sa bude organizovať bez prítomosti detí - príde len zákonný zástupca dieťaťa - v pondelok 20. 04. 2020 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a v utorok 21. 04. 2020 v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch Základnej školy v Radoli.

5. Pri osobnom zápise musia mať rodičia rúško, rukavice a vlastné pero. Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

  rodný list dieťaťa,
  občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

6. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

7. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

8. Predčasné zaškolenie žiakov - Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ak zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Uznesenie vlády SR č. 169 zo dňa 27.3.2020

Viac v prílohe

Rozhodnutie č. 2020/10610:1-A 1030

Minister školstva vedy, výskumu a športu SR mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
Nevzťahuje sa na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá....

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020

Opatrenie ÚVZSR zo dňa 29.03.2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení...

Viac v prílohe