Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Projekt - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

Predmetom projektu:

- nákup 1515 ks kopostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti
- nákup 45 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.

Bližšie informácie v prílohe.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča sú uvedené v prílohe.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby sa budú konať v čase od 7.00 - 22.00 hod.

Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa bude konať 30. marca 2019 v čase od 7.00 - 22.00 hod.

Odvolanie mimoriadnej situácie

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec odvoláva dňa 18.01.2019 o 15.00 h mimoriadnu situáciu na území obce.

Bližšie informácie v prílohe.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti - snehovej kalamity na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
dňa 15.01.2019 o 14.00 h na území obce mimoriadnu situáciu.Bližšie informácie v prílohe.

Pozvánka

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 17.decembra 2018 (pondelok) o 17.00 h. v budove Obecného zastupiteľstva v Radoli.

Bližšie informácie v prílohe.

Pozvánka

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 3.decembra 2018 (pondelok) o 17.00 h. v budove Obecného zastupiteľstva v Radoli.

Bližšie informácie v prílohe.

Oznam- oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Príjemný deň Vážený spoluobčania,
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa v našej obci, bude v stredu 21. novembra v čase od 7:30 do 15:45 prerušená distribúcia elektriny na uliciach:
Časť Vadičovskej cesty,
Záhradky,
Stará cesta,
Lány I.,
Lány II.,
Pod Mokrým,
Štepnica,
Skotňa,
Do Majera,
Pod Dúbravkou,
Na Lúke,
U Kuriakov.

12 NOV 2018

Výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Radoli

Miestna volebná komisia v Radoli na základe výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v dňa 10. novembra 2018 oznamuje:

Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Anton T k á č i k         - počet platných hlasov 505

Kandidáti pre voľbu starostu obce
Ing. Gabriela B e r e š í k o v á    - počet platných hlasov 280
Peter K u l t a n        -  počet platných hlasov  46

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Ing. Ivan K o c ú r - počet platných hlasov  425
2. Ing. Viera A n d e l o v á - počet platných hlasov 385
3. Ing. Andrea S c h m i d t o v á - počet platných hlasov 360
4. Ján Š u s t e k - počet platných hlasov  339
5. Mgr. Andrea B e l a n c o v á - počet platných hlasov  279
6. Ing. Štefan H u d e c - počet platných hlasov 276
7. František S i d o r - počet platných hlasov  271 
8. Mgr. Pavol P r i e v o z n í k - počet platných hlasov 265
9. Gabriela D r n d o v á - počet platných hlasov 239

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Mgr. Tomáš P a k a n e c - počet platných hlasov  236
2. Ing. Peter K u b í k - počet platných hlasov  206
3. Peter K u l t a n - počet platných hlasov  199
4. Mgr. Erika J a n t o š í k o v á - počet platných hlasov  191

Oznam - Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o čase a mieste konania volieb.

Bližšie informácie v prílohe

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Bližšie informácie v prílohe

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Radoľa

Bližšie informácie v prílohe