Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Oznam - nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 04. apríla 2019 od 16.00 hod. do odvolania.

Viac v prílohe

19 FEB 2019

Oznámenie - volebný okrsok pre voľby do Európskeho parlamentu SR

Obec Radoľa zastúpená starostom obce Ing. Antonom Tkáčikom oznamuje, že pre voľby Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2019 je v obci Radoľa utvorený volebný okrsok č. 1 a určená volebná miestnosť v sále Obecného úradu v Radoli.

Oznámenie úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Radoľa je 21,24 %.

Viac v prílohe

13 FEB 2019

Prevencia podvodov na seniorov

„Polícia Kysucké Nové Mesto vyzýva seniorov o zvýšenie obozretnosti pred páchateľmi trestnej činnosti. Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Páchatelia trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek nakoľko predpokladajú, že seniori sú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojím konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo smrť.
Teda ak nastane taký prípad, situácia kedy niekto z Vás – seniorov je kontaktovaný neznámou osobou, či osobne alebo telefonicky, ktorá sa predstaví ako váš príbuzný, napr. vnuk, dcéra, brat, syn, lekár a potrebuje súrne z akéhokoľvek dôvodu finančnú hotovosť, napríklad pre operáciu, bankový účet, dopravnú nehodu, pomoc príbuznému, nikdy peniaze v žiadnom prípade nikomu nesľubujte, neodovzdávajte alebo neposielajte na účet, ale urobte nasledovné:
1./ Nesúhlaste s požičaním peňazí.
2./ Ihneď po telefonáte si overte, či vás skutočne kontaktoval váš príbuzný. 
3./ Obratom osobne alebo telefonicky kontaktujte príbuzného, pre ktorého majú byť peniaze určené.

-2-
4./ Nikdy nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu.
5./ Nikdy cudzej osobe neposkytujte osobne alebo telefonicky osobné údaje, ani údaje o finančných či rodinných pomeroch.
6./ Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, a ani keď vám tvrdí, že ju poslal váš príbuzný.
7./ Kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo na linku tiesňového volania 112.“ 

       Z uvedeného dôvodu Vás v zmysle § 3 Zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z. žiadame, aby ste zrozumiteľne zverejnili vyššie uvedený text prostredníctvom obecného (mestského) rozhlasu. Taktiež žiadam o uverejnenie textu správcom na www stránkach vášho obecného úradu.
      Touto spoluprácou si spoločne určujeme priority prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku, čím sa zameriavame na boj s kriminalitou.
mjr. Mgr. Marián Madaj
Riaditeľ OO PZ Kysucké Nové Mesto

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania sú uvedené v prílohe

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25 mája 2019

Viac v prílohe.

25 JAN 2019

Zverenenie e-mailovej adresy pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 16. 03. 2019

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 16. 03. 2019 je:

podatelna@radola.sk

25 JAN 2019

Oznámenie - určenie volebnej miestnosti...

Obec Radoľa zastúpená starostom obce Ing. Antonom Tkáčikom oznamuje, že pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je v obci Radoľa utvorený volebný okrsok č. 1 a určená volebná miestnosť v sále Obecného úradu v Radoli.

Projekt - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

Predmetom projektu:

- nákup 1515 ks kopostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti
- nákup 45 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.

Bližšie informácie v prílohe.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča sú uvedené v prílohe.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby sa budú konať v čase od 7.00 - 22.00 hod.

Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa bude konať 30. marca 2019 v čase od 7.00 - 22.00 hod.

Odvolanie mimoriadnej situácie

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec odvoláva dňa 18.01.2019 o 15.00 h mimoriadnu situáciu na území obce.

Bližšie informácie v prílohe.