Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

14 JÚL 2022
1
Príloha

Inflačná pomoc

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?................viac informácií v prílohe

14 JÚN 2022
1
Príloha

Oznam - voľné pracovné miesto

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina informuje občanov o možnosti zamestnať sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina a teda uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže.

viac v prílohe

25 APR 2022

COVID-19 - zmeny od 21.apríla 2022

Od 21.4.2022 sa uvoľňujú ďalšie pandemické opatrenia – takmer úplne sa ruší povinnosť nosiť respirátor či rúško, zmeny nastanú aj v povinnej karanténe. Čo platí po novom?

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pristupuje rezort zdravotníctva k uvoľňovaniu celoplošných opatrení. Aj keď sa totiž COVID-19 stále šíri, aktuálne nespôsobuje veľký tlak na zdravotnícke zariadenia. Opatrenia sa preto od štvrtka 21.04.2022 zmiernia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.
Zrušenie povinnosti nosenia rúška a respirátora od 21.4.2022
Prekrytie horných dýchacích ciest už od 21.4.2022 vôbec nebude povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku a nebude povinné ani vo väčšine interiérov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí.

Respirátor ako ochrannú preventívnu pomôcku však budú naďalej povinní nosiť:
- personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi (personál nemocníc, ambulancií a lekární),
- návštevníci zdravotníckych a sociálnych zariadení,
- pacienti v čakárňach a ambulanciách lekárov,
- zákazníci lekární.

Klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.

Povinnosť nosiť na týchto miestach respirátor sa nebude vzťahovať na:
- deti do 6 rokov,
- osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
- osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
- tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
- zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
- čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania (bufety a jedálne v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti),
- osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk.

Oznam - geodetické činnosti v obci

Geodetický a kartografický ústav Bratislava oznamuje, že sa v našej obci budú vykonávať geodetické činnosti.

viac info v prílohe

23 MAR 2022

Oznam - ZŠ s MŠ, Radoľa - zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023

Zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 25.apríla 2022 od 14:00h do 18:00h v utorok 26.apríla 2022 od 14:00h do 17:00h v priestoroch ZŠ s MŠ, Radoľa 326.

viac informácií na : https://zsradola.edupage.org/

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 142 z 26. februára 2022

k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Oznámenie úrovni vytriedenia komunálych odpadov za rok 2021 v Obci Radoľa

viac v prílohe

Oznam - ponuka práce - inzerát

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského č.12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje inzerát na ponuku práce na pozíciu kuchár.

viac v prílohe

Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad pravidelne realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl ( VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách.
Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity.

Vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR , preukáže sa osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie sú chránené a nezverejňujú sa.

viac v prílohe

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad pravidelne realizuje zaisťovanie údajov pre štatistiku cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR).
Do zisťovania pre rok 2022 bolo vybraných 700 obcí, medzi nimi aj naša obec.

Vašu domácnosť navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR , preukáže sa osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie sú chránené a nezverejňujú sa.

viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 735 z 8. decembra 2021

k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.


viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 695 z 24.11.2021

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

viac v prílohe