Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Oznámenie - úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Radoľa za rok 2023

Obec Radoľa za rok 2023 dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 30,61 %

Na základe uvedenej úrovne vytriedenia sa podľa nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. sa určuje sadzba pre rok 2024 22€/t za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odbapu na skládku odpadov.

Zjednodušene to znamená, že čím vyššiu úroveň vytriedenia obec dosiahne, tým nižšiu sadzbu bude platiť za uloženie odpadu.

príloha : úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
        ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Riešenie migračných výziev v obci Radoľa

Obci Radoľa bol z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 poskytnutý nenávratný finančný príspevok na riešenie migračných výziev vo výške 5 200€.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Radoľa vo voľbách do NR SR 30.09.2023 

viď. príloha

19 SEP 2023

Oznam

Milé deti a teenageri!
Aj počas tohto školského roka budú v našej filiálke Radoľa prebiehať piatkové STRETKÁ. Tentokrát však oddelene - deti budú mať stretko v 1. a 3. týždeň v mesiaci a teenageri 2. a 4. týždeň.
Úvodné stretko, ktoré bude spoločné pre všetkých, bude už tento piatok 22. septembra 2023 od 16h do 17h v kostole sv. Cyrila a Metoda v Radoli.

Tešíme sa na Vás! Vaši animátori - Lucia Holtanová, Ema Mináriková a Timea Boráková

Oznam - Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 na území SR

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 466 z 13. septembra 2023 sa 15. septembra 2023 k 06:00 hod. odvoláva mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19.

Prílohy:
1)  Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o odvolaní mimoriadnej situácie
2)  Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 446 z 13. septembra 2023

Čistejšie ovzdušie.

Základom pre ľudské zdravie a blahobyt je čisté životné prostredie ako je napríklad čisté ovzdušie, čistá voda, pôda. No v dnešnej dobe je kvalita životného prostredia ohrozovaná nielen prírodnými zdrojmi znečisťovania, ale čím ďalej tým viac sú to antropogénne zdroje, ktoré spoločne vplývajú na zmenu klímy a majú negatívny dopad na dobré životné podmienky. Na zdravie ľudí nepriaznivo vplýva zmena klímy, ktorú pociťujeme v podobe extrémnych horúčav, povodní, poveternostných podmienok, v šírení chorôb,.. .
Najväčšie environmentálne riziká pre ľudské zdravie sú v oblastiach - znečistené ovzdušie, hluk z dopravy a priemyslu a nebezpečné chemikálie. Tieto riziká majú vážny dopad najmä počas životných období, ako sú rané detstvo, tehotenstvo a staroba.
K zlepšeniu životného prostredia ako aj k predchádzaniu chorôb môžu pomôcť a prispieť aj občania svojou zodpovednosťou a uvedomelým správaním voči sebe a prírode – napr. využívať obnoviteľné zdroje energie, vykurovať z obnoviteľných zdrojov, efektívne spracovávať potraviny, využívať nízkoemisnú mobilitu,... Kvalitu ovzdušia môžeme zlepšiť.
Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE 18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Aktuálne informácie o projekte je možné nájsť na www.populair.sk
Informácie o kvalite ovzdušia je možné nájsť na www.dnesdycham.sk

https://www.youtube.com/watch?v=IRvK3hApc7U
https://www.youtube.com/watch?v=VZMIqTvi5yI
https://www.youtube.com/watch?v=qgYXE2DAXe0
https://www.youtube.com/watch?v=vjZEtMwRvsM

1 JÚN 2023

Oznam - straty/nálezy

V časti obce Štepnica sa našla prenosná taška s elektronikou. Majiteľ si môže nájdené veci vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Radoli, počas úradných hodín.

29 MÁJ 2023

Oznam - straty/nálezy

Dňa 25.mája sa v našej obci Radoľa, pri Kaštieli našiel zväzok kľúčov. Majiteľ si môže svoje kľúče vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Radoli, počas úradných hodín.

Oznámenie - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Radoľa

Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán vypracoval v súlade s § 9 ods. 10 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, ktoré sú súčasťou projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Radoľa (ďalej len „VZFÚ“).
V súlade s § 10 ods. 5 zákona Vám oznamujeme, že sa prerokúvajú VZFÚ a podľa citovaného ustanovenia ste povinný oznámiť svoje stanoviská k návrhu VZFÚ do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa v danej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte námietky k návrhu VZFÚ.
Do kompletného elaborátu VZFÚ možno nahliadnuť na Obecnom úrade Radoľa a Okresnom úrade Žilina – pozemkovom a lesnom odbore. VZFÚ je možné poskytnúť aj v elektronickej podobe na správnom orgáne Okresnom úrade Žilina – pozemkovom a lesnom odbore(vzhľadom na veľkosť súboru iba nakopírovaním na vlastný USB kľúč).

Ing. Štefan Macášek, vedúci odboru


- príloha

Oznam - Vyhlásenie voľby kontrolóra obce Radoľa

Obecné zastupiteľstvo v Radoli na svojom zasadnutí dňa 24.04.2023 Uznesením č.35/2023 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Radoľa, na skrátený pracovný úväzok 25 % s časom 37,5 hodín mesačne, s dňom nástupu do výkonu funkcie dňa 08.06.2023, na funkčné obdobie 6 rokov, ktorá sa bude konať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.06.2023 (pondelok) o 17:00h v sále Obecného úradu v Radoli.


viac informácií v prílohe

Oznam - upozornenie na podvodné konanie

Nakoľko v poslednom období v okrese Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa alebo páchateľov k podvodným telefonátom zameraných prevažne na seniorov za účelom vylákania finančnej hotovosti resp. iných cennosti ako zlato a podobne, žiada Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu z cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov. 
Žiadame týmto seniorov, aby nikomu neznámemu neposielali peniaze, nič neplatili, žiadne peniaze nevyhadzovali z okien alebo balkónov a ihneď kontaktovali svojho rodinného príslušníka a túto skutočnosť ihneď oznámili na polícií Slovenskej republiky na telefonickú linku 158.

Viac informácií v prílohe !

Oznam - voľné pracovné miesta

Obec Radoľa v zmysle spolupráce s Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Žilina informuje občanov o možnosti zamestnať sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina, a teda uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami na prijatie sú:
-vek minimálne 21 rokov,
-minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
-telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, bezúhonnosť a spoľahlivosť.
Viac informácii môžu prípadní záujemcovia získať na stránke www.zvjs.sk, telefonicky na t.č. +421/41/2832160, prípadne e-mailom: tatiana.cehlarova@zvjs.sk .

viď. príloha