Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania sú uvedené v prílohe

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25 mája 2019

Viac v prílohe.

25 JAN 2019

Zverenenie e-mailovej adresy pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 16. 03. 2019

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 16. 03. 2019 je:

podatelna@radola.sk

25 JAN 2019

Oznámenie - určenie volebnej miestnosti...

Obec Radoľa zastúpená starostom obce Ing. Antonom Tkáčikom oznamuje, že pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je v obci Radoľa utvorený volebný okrsok č. 1 a určená volebná miestnosť v sále Obecného úradu v Radoli.

Projekt - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

Predmetom projektu:

- nákup 1515 ks kopostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti
- nákup 45 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.

Bližšie informácie v prílohe.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča sú uvedené v prílohe.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby sa budú konať v čase od 7.00 - 22.00 hod.

Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa bude konať 30. marca 2019 v čase od 7.00 - 22.00 hod.

Odvolanie mimoriadnej situácie

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec odvoláva dňa 18.01.2019 o 15.00 h mimoriadnu situáciu na území obce.

Bližšie informácie v prílohe.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v okrese Kysucké Nové Mesto

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti - snehovej kalamity na území celého okresu Kysucké Nové Mesto a vzhľadom na aktuálny vývoj a ďalšiu prognózu meteorologickej služby Okresný úrad Kysucké Nové Mesto vyhlasuje mimoriadnu situáciu na území celého okresu.
Viac v prílohe.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti - snehovej kalamity na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
dňa 15.01.2019 o 14.00 h na území obce mimoriadnu situáciu.Bližšie informácie v prílohe.

Pozvánka

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 17.decembra 2018 (pondelok) o 17.00 h. v budove Obecného zastupiteľstva v Radoli.

Bližšie informácie v prílohe.

Pozvánka

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 3.decembra 2018 (pondelok) o 17.00 h. v budove Obecného zastupiteľstva v Radoli.

Bližšie informácie v prílohe.